Mgr. Věra Havlanová advokát

Mgr. Věra Havlanová, advokát

O mně

Věra Havlanová

Po ukončení studia práv v roce 2013 jsem absolvovala tříletou koncipientskou praxi u JUDr. Pavly Plašilové, advokátky. Od roku 2017 vykonávám advokacii jako samostatný advokát se sídlem v Brně. Spolupracuji s kanceláří Mgr. Evy Kocmanové, advokáta, a Mgr. Miroslava Papouška, advokáta.

Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám. Věnuji se zejména oblasti závazkového práva, vymáhání pohledávek, rodinného práva, práva nemovitostí, korporátní agendy a trestního práva. Klienty zastupuji v soudních, rozhodčích, exekučních i insolvenčních řízeních.

Kladu důraz na osobní přístup ke klientovi, pravidelné informování o vývoji kauzy a minimalizaci nákladů.

Pracovní zkušenosti
Spolupracující advokát | Mgr. Eva Kocmanová, advokát
2016 – do současnosti

S Mgr. Kocmanovou spolupracuji od roku 2016. Naše klienty zastupujeme v obchodních a občanskoprávních sporech i při vymáhání pohledávek. Poskytujeme právní služby v oblasti rodinného práva, v pracovní, smluvní a závazkové agendě a při převodu nemovitých věcí. Korporátním klientům poskytujeme komplexní právní pomoc v otázkách pracovního práva, ochrany osobních údajů a především smluvní dokumentace.

Advokátní koncipient | JUDr. Pavla Plašilová, advokát
2013 – 2016

V rámci své koncipientské praxe jsem se zaměřovala především na obchodní korporace (zakládání, převody a akvizice). Dále jsem se zabývala obchodním, občanskýmtrestním právem.

Advokátní praktikant | Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec s.r.o.
2011 – 2013

Během studia jsem vykonávala advokátní praxi u Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec s.r.o. Praxe spočívala v administrativní práci, přípravě podkladů pro advokáty a sepisu jednoduchých podání.

Vzdělání
Advokátní zkouška
2016

V říjnu 2016 jsem složila advokátní zkoušku. Od roku 2017 samostatně vykonávám advokacii a poskytuji právní služby v Brně a okolí.

Státní závěrečná zkouška | Masarykova univerzita Brno – Fakulta právnická
2008 - 2013

Studium na právnické fakultě jsem zakončila v roce 2013 obhájením diplomové práce na téma „Výlučná příslušnost ve vztahu k nemovitostem dle nařízení Brusel I“ a složením státní závěrečné zkoušky. Získala jsem titul Mgr. v oboru právo a právní věda.

Nabízené služby

Občanské právo

Zajišťuji přípravu, konzultaci a revizi všech typů občanskoprávních smluv.

Poskytuji právní poradenství při převodu nemovitých věcí, ve věcech nájmu,  ve sporech s nájemníky či při sousedských sporech. Nabízím rovněž vypracování vzorových smluv pro realitní kanceláře.

Pomůžu vám uplatnit nároky z uzavřených občanskoprávních smluv i v souvislosti s náhradou škodybezdůvodným obohacením. Zabývám se vymáháním pohledávek vůči dlužníkům. Zastupuji klienty při mimosoudním vyjednávání, v soudním řízení, v exekučním řízení i v insolvenčním řízení.

Rodinné právo

Poskytuji právní služby ve věcech rozvodů a všech souvisejících otázkách. Připravuji a konzultuji dohody o vypořádání společného jmění manželů a ve věcech péče o nezletilé i zletilé děti.

Zastupuji klienty v řízení o rozvod manželství, vypořádání majetku, péče o dětivýživného včetně zajištění jeho vymáhání.

Pracovní právo

Poskytuji poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům v oblasti pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. Poradím vám i při přijímání cizinců do pracovního poměru.

Pro zaměstnavatele nabízím komplexní řešení pracovněprávní agendy, sepis pracovních řádů, úpravu GDPR a dalších vnitřních směrnic.

Zaměstnance zastupuji ve sporech o neplatnost výpovědi či zrušení pracovního poměru a náhrady škody.

Obchodní právo

Nabízím přípravu, konzultaci a revizi všech typů obchodních smluv, zejména smluv kupních, o dílo či zprostředkovatelských. Zabývám se odpovědností za vady a jinými nároky plynoucími ze smluv.

V oblasti zajištění a vymáhání pohledávek připravuji dohody o uznání dluhu, splátkové kalendáře či ručitelská prohlášení. Při obchodních sporech zastupuji klienty v mimosoudním vyjednávání i v řízení před soudy či rozhodci. Vymáhám pohledávky klientů v soudním, exekučním i insolvenčním řízení.

Poskytuji právní služby při zakládání obchodních společností, zejména sepis všech podkladů pro notářský zápis včetně vyřízení živnostenských a dalších oprávnění. Připravuji a realizuji změny ve struktuře společností včetně zapisování těchto změn do obchodního rejstříku. Zajišťuji valné hromady a zastupování při jednání na nich.

Pro obchodní korporace poskytuji komplexní právní služby týkající se vnitřního chodu společnosti, pracovněprávních vztahů, GDPR a smluvní dokumentace.

Trestní právo

Poskytuji právní služby v trestním řízení, ať už se jedná o obhajobu klientů obviněných ze spáchání trestného činu nebo o uplatnění práv poškozeného.

Při obhajobě poskytuji právní pomoc v rámci trestního řízení před policií, před soudem i při výkonu trestu.

Poškozené zastupuji v celém trestním řízení včetně sepisu trestního oznámení a zajištění jejich práv na náhradu škody.

Ceny služeb

Cena právních služeb závisí především na časové a odborné náročnosti právních služeb, hodnoty projednávané věci a rozsahu prováděných prací.

Sjednaná odměna

Cena právních služeb se sjednává jako cena hodinová. U některých právních úkonů (například advokátní úschova finančních prostředků, běžná revize kupní smlouvy na nemovitost) lze sjednat také cenu pevnou částkou za vyřízení celé věci.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada výdajů

Nad rámec ceny právních služeb je třeba počítat s úhradou hotových výdajů, jako jsou soudní, správní a jiné poplatky, notářské zápisy, znalecké posudky, a další účelně vynaložené náklady, které s poskytovanou právní službou souvisejí a na jejichž možný vznik Vás předem upozorním.

Informace pro klienty

Upozornění pro spotřebitele

V souladu s platnými právními předpisy tímto informuji své klienty, spotřebitele (tj. fyzické osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jednají), že v případě vzniku sporu ve věci smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, může klient řešit vzniklý spor mimosoudně v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Spory lze vyřešit mimosoudně u subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem Česká advokátní komora. Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory.

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti, zásady ochrany osobních údajů naleznete přehledně sepsané ve formátu PDF: Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 793 191

Linked In

Věra Havlanová

Adresa

Soukenická 973/2
602 00 Brno

Datová schránka

ID: 54agtuq

Identifikační údaje

IČO: 05961335
Ev.č. ČAK: 17509